Resultaten - Basisschool 'T Otterke (Beek en Donk) | Scholen op de kaart (2024)

Beverstraat 11 5741 KW Beek en Donk

  • Resultaten - Basisschool 'T Otterke (Beek en Donk) | Scholen op de kaart (1)
  • Resultaten - Basisschool 'T Otterke (Beek en Donk) | Scholen op de kaart (2)
  • Resultaten - Basisschool 'T Otterke (Beek en Donk) | Scholen op de kaart (3)
  • Resultaten - Basisschool 'T Otterke (Beek en Donk) | Scholen op de kaart (4)
  • Resultaten - Basisschool 'T Otterke (Beek en Donk) | Scholen op de kaart (5)
  • Basisonderwijs
  • Rooms-katholiek
  • Dalton
  • 156 leerlingen
  • Download de Schoolgids

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een kind brengt veel tijd door op school. We vinden het belangrijk dat een kind een fijne tijd heeft op onze school. Daarbij hechten we veel waarde aan zelfstandigheid, samenwerking en aan een ontwikkeling van kinderen waarbij zij zelf ook invloed hebben op de manier waarop zij leren. Resultaten van toetsen zijn daarnaast ook belangrijk. We gebruiken de Route 8 eindtoets om te kijken of een kind de gewenste ontwikkeling heeft doorgemaakt, die bij dat kind past. We nemen ook de NIO-toets af, een intelligentietoets waaruit we kunnen afleiden tot welke prestaties een kind in staat is. Zo kunnen we kijken of de resultaten van de Cito Eindtoets overeenkomt met de capaciteiten. Naast de uitslag van de Cito toets vinden we de tevredenheid van kinderen en ouders ook belangrijk, daarom wordt er elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten van ons onderwijs worden op verschillende manieren verkregen:

door de resultaten op de methode gebonden toetsen; deze meten datgene wat in de afgelopen onderwijsperiode aan bod is geweest;

door de resultaten op de methode onafhankelijke toetsen; hiervoor gebruiken wij de toetsen door CITO ontwikkeld. Deze toetsen meten in welke mate de leerling kan toepassen wat er geleerd is;

door de observatie tijdens de instructiemomenten; de leerkracht instrueert, bevraagt, coacht en volgt de leerling;

door observaties; bevindingen worden door middel van lijsten in kaart gebracht.

Bovenstaande keert voortdurend terug in een cyclisch proces. Onze school werkt planmatig en doelgericht aan het onderwijs. Door gegevens te verzamelen, te analyseren worden leerlingen op basis van onderwijsbehoeften geclusterd. Hierop worden de groepsplannen afgestemd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 krijgen een passend schooladvies. Als de leerlingen op het voortgezet onderwijs zitten, krijgen we de leerresultaten van de betreffende scholen. Zo weten we dat de kinderen van onze school het goed doen en dat de adviezen die we geven overeenkomen met de school van hun keuze. In onze schoolgids vind u een actueel overzicht van de adviezen.

Weergave Schooladvies

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie geeft elke school een rapport waarmee we inzicht krijgen in sterke punten en verbeterpunten van de school. Het laatste inspectiebezoek heeft in juli 2015 plaatsgevonden. Bij dat onderzoek is geconcludeerd dat 't Otterke haar kwaliteit op orde heeft.

Sterke punten zijno.a. dat er een breed, gevarieerd eneigentijds aanbod is en dat school zoveel mogelijk aansluitop de indivuduele leerbehoeften van de leerlingen. Er is sprake van een betrokken, respectvol en veilig schoolklimaat vanuit de Daltonvisie. De school evalueert en verbetert gericht haar onderwijs.

Aandachtspunten zijn er ook. Zo moet er meer aandacht zijn voor de analyse van de leerstofhiaten. De doorgaande (leer)lijn tussen de groepen verdient ook aandacht. Het gericht gebruikmakenvan elkaars kwaliteiten, collegiale visitaties en elkaar feedback geven zorgt voor een nog professionelere kwaliteitscultuur.

Resultaten - Basisschool 'T Otterke (Beek en Donk) | Scholen op de kaart (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated:

Views: 6580

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.